Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie zapewnienia dostępności

 Raport o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na stan 1 stycznia 2021:


Strona 1

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH
Numer identyfikacyjny REGON
53058525000000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
gok@walce.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
gok@walce.pl
Telefon kontaktowy
774660113
Data
2021-03-15
Miejscowość
Walce
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. OPOLSKIE
Powiat
Powiat krapkowicki
Gmina
Walce (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:


[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?


[ X ] NIE

Strona 2


2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?

[ X ] NIE


3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE


4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?

[ X ] NIE


5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE


Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Podmiot zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym do części obiektu tj. sala widowiskowa. Brak tam barier
architektonicznych.


Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności

Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0


Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url www.bip.gok.walce.pl
ID a11y-status [ X ] Zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-12-15


2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności

Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0


Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:


Strona 3


Adres strony internetowej www.gokwalce.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna


Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej


Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] TAK
e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE


2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE


Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2


3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie


W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:


Strona 4


1
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

1


4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE


Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE


2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE


3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE


4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

 

PDFRaport o zapewnieniu dostępności za okres od 20 września 2019 do 1 stycznia 2021 roku.pdf (105,35KB)

PDFRaport o zapewnieniu dostępności za okres od 20 września 2019 do 1 stycznia 2021 roku - wersja dostępna.pdf.pdf (62,35KB)