Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IOPDO 46 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych 13 DRUK WWW

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, z siedzibą w Walcach, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce, tel.: 774660113, e-mail: gok@walce.pl

 2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie,

  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa ustawa
   z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także
   inne przepisy prawa, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania, gdy ma to zastosowanie,

  3. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

  4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, gdy ma to zastosowanie,

Podstawa prawna przetwarzania Państwa szczególnych kategorii danych osobowych:

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie,

 2. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego - dla ochrony przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, gdy ma to zastosowanie.

 1. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: operatorzy pocztowi, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.

 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, tj. przez 14 dni lub dłużej, o ile wynika to z adekwatnych przepisów prawa i / lub zostało to określone przez uprawnione w tym zakresie organy publiczne.

 3. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych,
  gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.

 4. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie Państwa danych osobowych:

  1. jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  2. nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe.

Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.

Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu przetwarzania, a nawet uniemożliwić jego wykonanie, jeśli zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest jedyną możliwą do zastosowania podstawą prawną przetwarzania danych osobowych.

 1. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 2. Państwa dane osobowe nie są profilowane.


PDFIOPDO 46 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych 13 DRUK WWW.pdf (120,00KB)