Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IOPDO 25 Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej 13 DRUK WWW

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, z siedzibą w Walcach, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce, tel.: 774660113, e-mail: gok@walce.pl

 2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie,

  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, gdy ma to zastosowanie,

  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa:

 • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

oraz inne przepisy prawa, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania,

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa szczególnych kategorii danych osobowych:

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie.

 1. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych, gdy ma to zastosowanie: odbiorca publiczny, podmioty i organizacje współpracujące z administratorem, banki, operatorzy pocztowi, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.

 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz, gdy ma to zastosowanie, przez czas wymagany przepisami prawa i / lub określony w umowach, czy innych instrumentach prawnych, do których stosowania administrator jest zobowiązany.

 3. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych,
  gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.

 4. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie Państwa danych osobowych:

  1. jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  2. jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia
   i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy, jest obowiązkowe.

Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.

Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu przetwarzania, a nawet uniemożliwić jego wykonanie, jeśli zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest jedyną możliwą do zastosowania podstawą prawną przetwarzania danych osobowych.

 1. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 2. Państwa dane osobowe nie są profilowane.


PDFIOPDO 25 Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej 13 DRUK WWW.pdf (121,24KB)