Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IOPDO 19 Ochrona danych osobowych 13 DRUK WWW

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, z siedzibą w Walcach, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce, tel.: 774660113, e-mail: gok@walce.pl

 2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie,

  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

oraz inne przepisy prawa, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania.

 1. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: operatorzy pocztowi, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.

 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz, gdy ma to zastosowanie, przez czas wymagany przepisami prawa i / lub określony w umowach, czy innych instrumentach prawnych, do których stosowania administrator jest zobowiązany.

 3. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych,
  gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.

 4. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie Państwa danych osobowych:

  1. jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  2. nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe.

Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.

Niepodanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu przetwarzania, ale nie warunkuje jego wykonania.

 1. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 2. Państwa dane osobowe nie są profilowane.


PDFIOPDO 19 Ochrona danych osobowych 13 DRUK WWW.pdf (114,56KB)