Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 12.01.2023 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2023

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 12.01.2023 r.

w sprawie: aktualizacji dokumentacji opisującej zasady (polityki) rachunkowości.

Na podstawie Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120)

 

W związku z wprowadzeniem w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach służbowych kart płatniczych, ustala się następujący sposobu ewidencji i rozliczania płatności dokonywanych za ich pośrednictwem.

  1. Uregulowanie zobowiązania służbową kartą płatniczą

         FZ – faktura dotycząca zakupu materiałów lub usług - dekretacja

 - Wn konto 302 „Rozliczenie zakupu materiałów i energii” ” (w analityce: Materiały)

         lub  Wn konto 303 „Rozliczenie zakupu usług” (w analityce: według zadania)

        - Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce: odrębnie dla każdego kontrahenta)

              - Wn konto 402 „ Zużycie materiałów” (w analityce: według zadania)

          lub Wn konto 404 „Usługi obce” (w analityce: według zadania)

 - Ma konto 302 „Rozliczenie zakupu materiałów” (w analityce: Materiały)

 

Uregulowane służbową karta płatniczą zobowiązanie jest wstępnie ujmowane w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury, na koncie 202 „Rozrachunki z dostawcami”

Pod datą zapłaty kartą płatniczą kwotę tego zobowiązania wyksięgowuje się z konta 202 „Rozrachunki        z dostawcami” zapisem: Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”, Ma konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (w analityce: Rozrachunki z tytułu płatności kartami).

Takie księgowanie spełnia funkcję kontrolną (rozliczanie niezgodności dostaw z zamówieniem, reklamacje, uzgodnienia sald z kontrahentem).

Rozliczenie salda konta 234 „ Pozostałe rozrachunki z pracownikami” następuje na podstawie wyciągu bankowego dokumentującego dokonanie transakcji kartą. W księgach rachunkowych obciążenie rachunku bankowego kwotą uregulowanego zobowiązania ujmuje się zapisem:

Wn konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”(w analityce: Rozrachunki z tytułu płatności kartami).

Ma konto 131 „Rachunek bieżący” (w analityce: Rachunek bieżący)

Jeśli na dzień bilansowy saldo Ma konta 234 nie zostanie rozliczone to wykazuje się je w bilansie po stronie pasywów jako inne zobowiązanie krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek.

  1. Wypłata gotówki z bankomatu

Wypłatę gotówki z bankomatu ujmuje się w księgach rachunkowych w oparciu o dwa dowody księgowe. Przyjęcie pobranej gotówki do kasy jednostki dokumentuje się wystawionym przez kasjera dowodem kasowym „KP – kasa przyjmie”, a obciążenie rachunku bankowego wypłaconymi środkami pieniężnymi księguje się na podstawie wyciągu bankowego.

Przyjęcie gotówki do kasy ujmuje się po stronie Ma konta 149 – „Środki pieniężne w drodze” na podstawie dowodu KP zapisem:

Wn konto 101 „Kasa krajowych środków pieniężnych”

Ma konto 149 „Środki pieniężne w drodze” (w analityce: Środki pieniężne w drodze – rachunek bieżący – kasa)

Saldo konta 149 zostaje rozliczone poprzez obciążenie pobraną kwotą rachunku bankowego na podstawie otrzymanego wyciągu bankowego zapisem:

Wn konto 149 „Środki pieniężne w drodze” (w analityce: Środki pie. w drodze – rachunek bieżący – kasa)

 Ma konto 131  „Rachunek bieżący” (w analityce: Rachunek bieżący)

W przypadku wypłacenia gotówki na przełomie roku i nie obciążenia rachunku bankowego przez bank do dnia bilansowego, powoduje że saldo Ma konta 149 – „Środki pieniężne w drodze” ujawnia się w bilansie po stronie aktywów jako zmniejszenie środków pieniężnych.

 

  1. Opłaty i prowizje

Opłaty za wydanie karty oraz prowizje pobierane przez bank za ich użycie odnosi się w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki. Ewidencja księgowa pobrania opłaty lub prowizji przez bank ujmuje się zapisem:

Wn konto 404 „Usługi obce” (w analityce: Opłaty bankowe)

       Ma konto 131 „Rachunek bieżący” (w analityce: Rachunek bieżący)

 

  1. Płatności dokonywane prywatna kartą

W przypadku uregulowania zobowiązania jednostki z użyciem prywatnej karty płatniczej pracowników, zdarzenie to traktuje się w taki sam sposób jak uregulowanie przez te osoby płatności za zakupy firmowe własną gotówką, w związku z czym dokonuje się zwrotu wydatkowanej kwoty osobie, która uregulowała płatność.

Dowód księgowy dokumentujący transakcję, np. fakturę ujmuje się w księgach na zasadach ogólnych,  a zwrot kwoty przelewem ujmuje się zapisem:

Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”

Ma konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (w analityce: Płatności dokonywane prywatna kartą),

Zwrot gotówką dokumentuje się wystawionym przez kasjera dowodem kasowym „KW – kasa wypłaci”. Wypłatę gotówki z kasy ujmuje się zapisem:

      Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce: odrębnie dla każdego kontrahenta

             Ma konto 101 „Kasa krajowych środków pieniężnych”

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.              

 

 

                                                                                                                          ………………………………

                                                                  (podpis dyrektora)


PDFZarządzenie nr 4 2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 12.01.2023 r.i.pdf (115,36KB)