Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 12/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 10.08.2023 r.


 

ZARZĄDZENIE NR 12/2023

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na przygotowanie wozów dożynkowych na dożynkach gminnych w miejscowości Rozkochów w dniu 17.09.2023r.

Na podstawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (Uchwała Nr XXII/177/09 RADY GMINY WALCE z dnia 30 stycznia 2009 r ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Regulamin konkursu na przygotowanie wozów dożynkowych na dożynkach gminnych w miejscowości Rozkochów w dniu 17.09.2023 r., który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Głównemu specjaliście ds. organizacji imprez

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

 

Rafał Magosz


 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr  12/2023

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Regulamin konkursu na przygotowanie wozów dożynkowych na dożynkach gminnych w miejscowości

 Rozkochów w dniu 17.09.2023 r.


1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Walcach
2. Przedmiotem konkursu jest: przygotowanie jak największej liczby wozów dożynkowych z każdej miejscowości Gminy Walce (zgodnie z kryteriami konkursu, o których mowa w ust. 6).

3. Celem konkursu jest:

1)działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
2) upowszechnienie, kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej – plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw;
3) identyfikacja i promocja przedsięwzięć kulturowych pielęgnujących lokalne i regionalne tradycje;
4) aktywizacja życia kulturalnego mieszkańców wsi.


4. Warunki uczestnictwa:
1) za prawidłowe zgłoszenie, uważa się przedłożenie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach, ul. Opolska 23a, 47-344 Walce (sekretariat), bądź drogą elektroniczną e-mail gok@walce.pl

2) przygotowane scenki rodzajowe powinny nawiązywać do tematu życia na wsi, pracy na roli, tematyki związanej z rolnictwem, organizacją życia na wsi  itp.. Scenki mogą być przygotowane w sposób humorystyczny, kabaretowy;

3) zakazane jest poruszanie tematów obrażających uczucia religijne;

4) odpowiedzialność za sposób prezentacji tematu oraz za ewentualne naruszenie dóbr osobistych w przygotowanych scenkach ponosi osoba zgłaszająca dany wóz do konkursu;

5) zgłoszony wóz musi uczestniczyć w korowodzie dożynkowym;

6) wóz na którym prezentowana jest korona dożynkowa nie jest wozem dożynkowym w rozumieniu tego Regulaminu;


7) zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;

8) Jedna osoba może zgłosić nieograniczoną ilość wozów, na których prezentowane będą scenki rodzajowe;


5. Powołanie komisji konkursowej:
1) Wójt Gminy Walce powołuje w formie zarządzenia, komisję konkursową do stwierdzenia ilości prezentowanych wozów dożynkowych;
2) w skład komisji konkursowej wchodzą po jednym przedstawicielu: Urzędu Gminy w Walcach,
 Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu Rady Gminy Walce;


3) komisja konkursowa po dokonanej ocenie sporządza protokół, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;

4) decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania;

6. Kryteria oceny:
Zgłoszone wozy dożynkowe będą oceniane według poniższych kryteriów:
1) ilość zgłoszonych do konkursu wozów z danej miejscowości i ich faktyczny udział w korowodzie dożynkowym;

7. Za prezentowane wozy dożynkowe zgłoszone do konkursu przyznane zostaną nagrody pieniężne.

8. O przyznaniu wysokości nagród decyduje komisja konkursowa.
9. Odbiór nagród pieniężnych za udział w konkursie, nastąpi w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach, ul. Opolska 23a, 47-344 Walce, w kasie od godz. 8:00 do 14:00, w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

10. Całkowita pula wszystkich nagród w konkursie zostaje ustalona na kwotę: 1.500zł, a maksymalna kwota, którą komisja może przyznać na jeden wóz to 100zł;


11. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
12. Szczegółowych informacji i wyjaśnień związanych z organizacją konkursu udzielają:
pracownicy  Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach tel. 77 466 01 13

 

 


 

 

 

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

do regulaminu konkursu oceny wozów dożynkowych na dożynkach gminnych

w miejscowości Rozkochów

w dniu 17.09.2023 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

do konkursu wozów dożynkowych

1.  ………..……………………………… jako przedstawiciel grupy nieformalnej z miejscowości……………………. zgłasza wóz dożynkowy o tematyce …………………………………………….. do konkursu oceny wozów dożynkowych.

2. Imię i nazwisko, tel. kontaktowy osoby koordynującej grupą (np. sołtysa wsi):

……………………………………………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko, tel. kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru nagrody pieniężnej:

…………………………………………………………………………………………………………………

 

/ podpis osoby zgłaszającej/

 

 


Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

do regulaminu konkursu oceny wozów dożynkowych na dożynkach gminnych w miejscowości Rozkochów w dniu 17.09.2023 r.

 

 

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ WOZY DOŻYNKOWE

W dniu …………….. na dożynkach gminnych w miejscowości Rozkochów, komisja konkursowa powołana

Zarządzeniem nr ………………... Wójta Gminy Walce  z dnia …………………... dokonała oceny zgłoszonych wozów dożynkowych.

W skład komisji wchodzą:

1) ……………………………………..

2) ….………………………………….

III. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca, wyróżnienia i nagrody pieniężne:

Przyznane miejsce

Nazwa reprezentowanej miejscowości

Nagroda pieniężna

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do odbioru nagrody

Potwierdzenie odbioru nagrody/podpis i nr dowodu osobistego/

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

III

 

 

 

 

Wyróżnienie

 

 

 

 

Wyróżnienie

 

 

 

 

Wyróżnienie

 

 

 

 

Wyróżnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi Komisji Konkursowej:

 

 

Podpisy Komisji Konkursowej:

 


 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, z siedzibą w Walcach, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce, tel.: 774660113, e-mail: gok@walce.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

oraz inne przepisy prawa, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania,

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa szczególnych kategorii danych osobowych:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie.
 1. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych, gdy ma to zastosowanie: odbiorca publiczny, podmioty i organizacje współpracujące z administratorem, banki, operatorzy pocztowi, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celuprzetwarzania oraz, gdy ma to zastosowanie, przez czas wymagany przepisami prawa i / lub określony w umowach, czy innych instrumentach prawnych, do których stosowania administrator jest zobowiązany.
 3. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych,
  gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.
 4. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie Państwa danych osobowych:
  • jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia
   i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy, jest obowiązkowe.

Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.

Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu  przetwarzania, a nawet uniemożliwić jego wykonanie, jeśli zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest jedyną możliwą do zastosowania podstawą prawną przetwarzania danych osobowych.

 1. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 2. Państwa dane osobowe nie są profilowane

 

 

 

ZGODA

ODBIORCY OFERTY KULTURALNEJ

PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO ODBIORCY OFERTY KULTURALNEJ

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej

 

Ja, niżej podpisana / podpisany* ……………………………………………………………………………………………,

dobrowolnie i świadomie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

 • imienia i nazwiska,*
 •  
 • numeru telefonu: ..…………………………………………………………………………………………………………,*
 • adresu poczty elektronicznej (e-mail): ……………………………………………………………………………,*
 • adresu zamieszkania / do korespondencji*: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….,*

 • wieku / daty / roku i / lub miejsca* urodzenia: ………………………………………………………………..,*
 • numeru PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………….,*
 •  

oraz danych osobowych: ……………………………………………………………………………………………….…….,*

której / którego* jestem przedstawicielem ustawowym:*

 • imienia i nazwiska,*
 •  
 • numeru telefonu: ..…………………………………………………………………………………………………………,*
 • adresu poczty elektronicznej (e-mail): ……………………………………………………………………………,*
 • adresu zamieszkania / do korespondencji*: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….,*

 • wieku / daty / roku i / lub miejsca* urodzenia: ………………………………………………………………..,*
 • numeru PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………….,*
 •  

przez administratora, którym jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, z siedzibą w Walcach, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce, tel.: 774660113, e-mail: gok@walce.pl,

w celu organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej, tj. w celu:

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

 

Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

 

 

 

………………………………….

 

 

………………………………………………………………………………………………………….

data

czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

odbiorcy oferty kulturalnej

przedstawiciela ustawowego odbiorcy oferty kulturalnej

* niepotrzebne skreślić

 


PDFZarządzenie nr 12 2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 10.08.2023 r.pdf (173,40KB)