Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 11/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 10.08.2023 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2023

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych na dożynkach gminnych

w miejscowości Rozkochów w dniu 17.09.2023r.

Na podstawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (Uchwała Nr XXII/177/09 RADY GMINY WALCE z dnia 30 stycznia 2009 r ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Regulamin konkursu oceny koron dożynkowych na dożynkach gminnych w miejscowości Rozkochów w dniu 17.09.2023 r., który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Głównemu specjaliście ds. organizacji imprez

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

 

Rafał Magosz

 

 


 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr  11/2023

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Regulamin konkursu oceny koron dożynkowych na dożynkach gminnych w miejscowości

 Rozkochów w dniu 17.09.2023 r.


1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Walcach
2. Przedmiotem konkursu jest: wybór najładniejszych koron dożynkowych (zgodnie z kryteriami konkursu, o których mowa w ust. 6).
3. Celem konkursu jest:

1)działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
2) upowszechnienie, kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej – plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw;
3) identyfikacja i promocja przedsięwzięć kulturowych pielęgnujących lokalne i regionalne tradycje;
4) prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w koronę;
5) aktywizacja życia kulturalnego mieszkańców wsi.
4. Warunki uczestnictwa:
1) za prawidłowe zgłoszenie, uważa się przedłożenie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach, ul. Opolska 23a, 47-344 Walce, (sekretariat) bądź drogą elektroniczną e-mail gok@walce.pl
2) z każdego sołectwa Gminy Walce można zgłosić do konkursu tylko jedną koronę, decyduje kolejność zgłoszeń;
3) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu oraz przedłożenie dokumentacji fotograficznej, potwierdzającej wykonanie korony dożynkowej w danym sołectwie Gminy Walce przez mieszkańców tego sołectwa;
4) korona powinna mieć parzystą liczbę ramion, zrobiona z przynajmniej trzech podstawowych zbóż, zawierać płody z pól, sadów i ogrodów bez wykorzystania sztucznych ozdób i farbowanych kwiatów;
5) korony konkursowe muszą posiadać tabliczkę identyfikacyjną (nazwa sołectwa);
6) zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Powołanie komisji konkursowej:
1) Wójt Gminy Walce powołuje w formie zarządzenia, komisję konkursową do oceny koron dożynkowych;
2) w skład komisji konkursowej wchodzą po jednym przedstawicielu: Urzędu Gminy w Walcach,
 Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu Rady Gminy Walce i innych instytucji zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich, mających przede
wszystkim wiedzę o tradycji lokalnej i regionalnej związanej z okresem żniw;
3) każdy z członków komisji konkursowej wypełnia kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu;
4) komisja konkursowa po dokonanej ocenie sporządza protokół, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

5) decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania

6. Kryteria oceny:
Zgłoszone korony będą oceniane według poniższych kryteriów:
1) sposób prezentacji korony w tym: wykorzystanie tegorocznych płodów rolnych (zioła, kwiaty, owoce, warzywa itp.), udział w korowodzie dożynkowym – od 0 do 5 punktów;
2) związek z tradycją (m. in. stroje delegacji) – od 0 do 5 punktów;
3) jakość wykonania i walory artystyczne (precyzja i dokładność wykonania korony) – od 0 do 5 punktów.
7. Za prace zgłoszone do konkursu przyznane zostaną nagrody pieniężne oraz dyplomy uznania.
8. O przyznaniu miejsc od I-III i wyróżnień decyduje komisja konkursowa.
9. Odbiór nagród pieniężnych za udział w konkursie, nastąpi w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach, ul. Opolska 23a, 47-344 Walce, w kasie od godz. 8:00 do 14:00, w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

10. Całkowita pula wszystkich nagród w konkursie zostaje ustalona na kwotę: 4.500 zł

11. O wysokości nagród pieniężnych przydzielonych odpowiednim miejscom i wyróżnieniom decyduje komisja o której mowa w ust. 5
12. Laureaci konkursu (i ich prace) będą promowani m. in. poprzez stronę internetową: Gminy Walce oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
13. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
14. Szczegółowych informacji i wyjaśnień związanych z organizacją konkursu udzielają:
pracownicy  Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach tel. 77 466 01 13

 

 


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

do regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych na dożynkach gminnych

w miejscowości Rozkochów

w dniu 17.09.2023 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

do konkursu koron dożynkowych

1.  ………..……………………………… jako przedstawiciel grupy nieformalnej z miejscowości……………………. zgłasza koronę dożynkową do konkursu oceny koron dożynkowych.

2. Ilość osób uczestniczących w korowodzie ……………………………………………………........................

3. Imię i nazwisko, tel. kontaktowy osoby koordynującej grupą (np. sołtysa wsi):

……………………………………………………………………………………………………………………

4. Imię i nazwisko, tel. kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru nagrody pieniężnej:

…………………………………………………………………………………………………………………

 

/ podpis osoby zgłaszającej/

 

 


 

 

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

do regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych na dożynkach gminnych w miejscowości Rozkochów w dniu 17.09.2023 r.

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zgłoszona korona do konkursu zgłoszona przez grupę nieformalną reprezentującą miejscowość ………………………..….. została wykonana w bieżącym roku przez mieszkańców tut. sołectwa.

Niniejsze oświadczanie składam pod rygorem wykluczenia z konkursu oraz zwrotu nagrody.

 

 

………………………….

czytelny podpis osoby

reprezentującej grupę nieformalną dokonującą zgłoszenia

 

 


 

 

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

do regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych na dożynkach gminnych w miejscowości Rozkochów w dniu 17.09.2023 r.

Karta oceny

zgłoszonych koron dożynkowych

 

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Kryteria oceny

 

Sposób prezentacji (0-5 pkt.)

Związek z tradycją (0-5 pkt.)

Jakość wykonania i walory artystyczne

Suma punktów

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis członka komisji konkursowej:

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

do regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych na dożynkach gminnych w miejscowości Rozkochów w dniu 17.09.2023 r.

 

 

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ KORONY DOŻYNKOWE

W dniu …………….. na dożynkach gminnych w miejscowości Rozkochów, komisja konkursowa powołana

Zarządzeniem nr ………………... Wójta Gminy Walce  z dnia …………………... dokonała oceny zgłoszonych koron.

W skład komisji wchodzą:

1) ……………………………………..

2) ….………………………………….

3) …………………………………….

III. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca, wyróżnienia i nagrody pieniężne:

Przyznane miejsce

Nazwa reprezentowanej miejscowości

Nagroda pieniężna

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do odbioru nagrody

Potwierdzenie odbioru nagrody/podpis i nr dowodu osobistego/

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

III

 

 

 

 

Wyróżnienie

 

 

 

 

Wyróżnienie

 

 

 

 

Wyróżnienie

 

 

 

 

Wyróżnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi Komisji Konkursowej:

 

Podpisy Komisji Konkursowej:


PDFZarządzenie nr 112023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 10.08.2023 r.pdf (268,37KB)