Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH             

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Walcach działa na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej      ( tj. Dz. U. z 2020r.  poz. 194 z późn. zm.),
 2. Statutu zatwierdzonego Uchwałą nr XXII/177/09 Rady Gminy Walce z dnia 30.01.2009 r.

 

 

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, zwany dalej „Ośrodkiem” lub „GOK”, jest gminną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną od dnia wpisania do rejestru prowadzonego przez Organizatora.
 2. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Walce.

 

§ 2

 1. Ośrodek wykonuje zadania określone w powołanej na wstępie ustawie i statucie.
 2. Szczegółowy zakres działalności Ośrodka, jego organy i sposób uzyskiwania środków finansowych określa statut.
 3. Ośrodek używa podłużnej pieczęci o następującej treści:

Gminny Ośrodek Kultury w Walcach

47-344 Walce, ul. Opolska 23A

tel. 77 466 01 13, fax 77 550 65 93

          NIP: 749-16-78-839

         REGON: 530585250

 

§ 3

1. Ośrodek reprezentuje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Walce wykonującego funkcję Organizatora.

2. Dyrektor ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących działalności finansowej            i statutowej GOK w granicach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy, statut oraz plan finansowy.

 

§ 4

 1. Ośrodek działa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa Dyrektora, służbowego podporządkowania oraz podziału zadań i indywidualnej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.
 2. Dyrektor Ośrodka może ustanowić na piśmie pełnomocników do wykonywania określonego rodzaju czynności prawnych lub wykonania określonej czynności prawnej ustalając zakres ich umocowania.
 3. W czasie nieobecności Dyrektora jego prawa i obowiązki przewidziane w regulaminie organizacyjnym wykonuje osoba upoważniona przez Dyrektora.

 

 

ROZDZIAŁ II

Struktura organizacyjna

 

§ 5

Ośrodek jest instytucją składającą się z następujących działów oraz samodzielnych stanowisk pracy:

 1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach,
 2. Główny Księgowy,
 3. Dział organizacji imprez:

a)  Główny Specjalista do spraw organizacji imprez,

b)  Specjalista do spraw organizacji imprez

4.  Dział techniczno-administracyjny:

a)  Pracownik gospodarczy

b)  Sprzątaczka

 

 

§ 6

1.  Dyrektor kształtuje wewnętrzną strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach poprzez tworzenie, likwidację i przenoszenie stanowisk pracy z jednego działu organizacyjnego do drugiego, zwalnia i awansuje pracowników.

2. Dyrektor kieruje pracą:

a) Głównego księgowego

b) Pozostałych pracowników

3. Schemat struktury organizacyjnej określa załącznik nr 1 do regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ III

Zakres działania pracowników Ośrodka

 

§7

Do wspólnych zadań pracowników należy w szczególności:

 1. Wypracowywanie programu działalności kulturalno-wychowawczej,
 2. Inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów,
 3. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, artystycznych i rozrywkowych dla mieszkańców,
 4. Utrwalanie tradycji gminnych i regionalnych,
 5. Organizowanie różnych form pracy z dziećmi,
 6. Organizowanie obchodów z okazji ważnych wydarzeń historycznych i regionalnych w formie przeglądów, konkursów, wystaw, festiwali i innych imprez kulturalno-oświatowych,
 7. Realizacja zespołów i indywidualnej aktywności kulturalnej i twórczości artystycznej,
 8. Opracowanie planów, sprawozdań działalności kulturalnej i rekreacyjnej,
 9. Inne zadania zlecone przez Dyrektora.

 

§8

Do zadań Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

 1. Realizacja ustawowych i statutowych zadań Ośrodka oraz ustalanie, koordynowanie i kontrola wykonania zadań przez pracowników,
 2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Ośrodka oraz wykonywanie w  imieniu Ośrodka czynności prawnych w zakresie stosunku pracy tych pracowników,
 3. Reprezentowanie Ośrodka wobec Organizatora oraz innych podmiotów,
 4. Wykonywanie czynności prawnych w imieniu Ośrodka,
 5. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 6. Wydawanie aktów normatywnych (zarządzeń, regulaminów, decyzji, instrukcji i innych),
 7. Zatwierdzanie planu finansowego Ośrodka,
 8. Podział etatów i funduszu płac,
 9. Występowanie z wnioskami o odznaczenia, przyznawanie nagród i wyróżnień,
 10. Rozpatrywanie skarg i wniosków pracowników,
 11. Opiniowanie i planowanie zamierzeń inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bieżących,
 12. Podejmowanie decyzji dotyczących skarg i wniosków klientów Ośrodka,
 13. Powoływanie komisji oraz ustalanie ich składów osobowych.

 

 

§9

Do zadań Głównego Księgowego należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawa o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami,
 2. Prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniu społecznym,
 3. Opracowanie rocznych planów finansowych Ośrodka,
 4. Kontrola operacji gospodarczych wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrolą operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań,
 5. Bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej,
 6. Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych,

7. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w sprawach związanych z gospodarką finansową GOK,

8. W celu realizacji powierzonych zadań Główny Księgowy ma prawo: występować do Dyrektora

   z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych spraw,    które leżą w zakresie działania

   Głównego Księgowego, wnioskować zmiany w budżecie GOK w celu racjonalnego dysponowania   

   Środkami,

 

§10

1. Do zadań działu organizacji imprez należą sprawy określone w ust. 2 oraz §11.

2. Do zadań Głównego specjalisty do spraw organizacji imprez należy:

 

 1. Tworzenie oferty kulturalnej, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, zarówno okolicznościowych,  jak i cyklicznych,
 2. Nadzór nad pracami wykonywanymi przez specjalistów do spraw organizowania imprez,
 3. Nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów cywilno-prawnych,
 4. Inicjowanie oraz organizacja imprez i innych działań kulturalnych,
 5. Nadzór nad organizacją imprez i innych działań kulturalnych,
 6. Tworzenie i rozwijanie oferty zajęć z edukacji kulturalnej dla wszystkich środowisk społecznych          i grup wiekowych,
 7. Prowadzenie systematycznych zajęć zgodnie z określonym planem pracy,
 8. Popularyzowanie i upowszechnianie kultury w dziedzinie teatru, plastyki, muzyki, ceramiki
 9.  Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form uczestnictwa w kulturze w środowiskach lokalnych,
 10.  Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i artystycznych w środowisku lokalnym     i poza nim,
 11. Udział w różnych formach upowszechniania kultury,
 12. Doskonalenie warsztatu poprzez udział w organizowanych szkoleniach,
 13. Udział w tworzeniu projektów na rzecz działań statutowych Ośrodka,
 14. Organizacja przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny,
 15. Współpraca ze szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi gminy w zakresie rozwoju kultury,
 16.  Współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie planowania i realizacji zadań kulturalnych i rekreacyjnych,
 17.  Podejmowanie działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej i promocyjnej wynikającej z potrzeb środowiska lokalnego,
 18. Sporządzanie umów i porozumień dotyczących współpracy i współorganizacji imprez, spotkań itp.,
 19. Sporządzanie preliminarzy imprez,
 20. Sprawozdawczość w zakresie działalności kulturalnej,
 21. Działania w zakresie public relations,
 22. Prowadzenie strony internetowej Ośrodka i innych komunikatorów społecznych,
 23. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność statutową,
 24. Kontrola dokumentów finansowych umów i faktur pod względem merytorycznym,
 25. Wykonywanie innych działań zleconych przez Dyrektora.

 

§11

Do zadań specjalistów do spraw organizacji imprez należy:

 

1.  Tworzenie oferty kulturalnej, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, zarówno      okolicznościowych,  jak i cyklicznych,

2.   Inicjowanie oraz organizacja imprez i innych działań kulturalnych,

 1. Nadzór nad organizacją imprez i innych działań kulturalnych,
 2. Tworzenie i rozwijanie oferty zajęć z edukacji kulturalnej dla wszystkich środowisk społecznych          i grup wiekowych,
 3. Prowadzenie systematycznych zajęć zgodnie z określonym planem pracy,
 4. Popularyzowanie i upowszechnianie kultury w dziedzinie teatru, plastyki, muzyki, ceramiki,
 5.  Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form uczestnictwa w kulturze w środowiskach lokalnych,
 6.  Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i artystycznych w środowisku lokalnym     i poza nim,
 7. Udział w różnych formach upowszechniania kultury,
 8. Doskonalenie warsztatu poprzez udział w organizowanych szkoleniach,
 9. Udział w tworzeniu projektów na rzecz działań statutowych Ośrodka,
 10. Organizacja przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny,
 11. Współpraca ze szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi gminy w zakresie rozwoju kultury,
 12.  Współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie planowania i realizacji zadań kulturalnych i rekreacyjnych,
 13.  Podejmowanie działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej i promocyjnej wynikającej z potrzeb środowiska lokalnego,
 14. Sporządzanie umów i porozumień dotyczących współpracy i współorganizacji imprez, spotkań itp.,
 15. Sporządzanie preliminarzy imprez,
 16. Sprawozdawczość w zakresie działalności kulturalnej,
 17. Działania w zakresie public relations,
 18. Prowadzenie strony internetowej Ośrodka i innych komunikatorów społecznych,
 19. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność statutową,
 20. Kontrola dokumentów finansowych umów i faktur pod względem merytorycznym,
 21. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora lub Głównego specjalistę do spraw organizacji imprez.

 

 

 

§12

Do zadań pracowników działu techniczno-administracyjnego należą:

 1. Wszelkie czynności związane z utrzymaniem bieżącej czystości i porządku w pomieszczeniach,
 2. Naprawa, obsługa i konserwacja urządzeń i pomieszczeń Ośrodka,
 3. Zewnętrzne prace porządkowe,
 4. Wszelkie czynności związane z obsługą kotłowni,
 5. Monitorowanie sprawnego działania wszystkich urządzeń i wyposażenia obiektu Ośrodka,
 6. Zabezpieczenie obiektu i wyposażenia Ośrodka przed włamaniem i kradzieżą,
 7. Inne czynności wynikające z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Podpisywanie i obieg dokumentów

 

§13

1. Umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenie woli w imieniu Ośrodka podpisuje Dyrektor.

2. Dyrektor ponadto podpisuje:

a) dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników Ośrodka.

b) zarządzenia, pisma, instrukcje wydawane w ramach posiadanych kompetencji.

 

§14

W granicach indywidualnego upoważnienia Dyrektora dokumenty oraz pisma mogą podpisywać

pracownicy odpowiednich działów Ośrodka oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach.

 

§15

Przygotowane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej czystopisy pism i innych opracowań

wraz z całością akt, załatwiający sprawy pracownicy przedkładają do podpisu Dyrektorowi.

 

§16

Zasady podpisywania dokumentów finansowo - księgowych reguluje instrukcja wewnętrzna

obiegu dokumentów księgowych.

 

§17

Obieg korespondencji określa instrukcja kancelaryjna dla Ośrodka.

 

 

Rozdział V

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

 

§18

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w czasie godzin pracy

 Ośrodka.

 

§19

Dyrektor przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski.

 

 

 

§20

Pracownicy, których działalności dotyczy skarga mają obowiązek udostępnienia wszelkich danych

osobie sprawdzającej zasadność tej skargi.

 

§21

Zgłaszający się do dyrektora w sprawach skarg i wniosków składają je na piśmie.

 

§22

Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się Kodeks Postępowania

Administracyjnego, rozporządzenie z dn.08.01.2002r. w sprawie organizacji, przyjmowania,

rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U nr 5, poz.46 )

 

 

Rozdział VI

Zasady wydawania przepisów wewnętrznych

 

§23

Przepisy wewnętrzne wydaje Dyrektor w formie zarządzeń, pism, instrukcji, w celu zapewnienia

wykonania zadań określonych w aktach prawnych, a także w celu ukierunkowania działalności

Ośrodka.

§24

Zarządzenia, pisma, instrukcje otrzymają adresaci niezwłocznie po ich podpisaniu.

Odpowiedzialnym za ich rozesłanie jest Główny Księgowy.

 

§25

Oryginały zarządzeń, pism, instrukcji przechowuje oraz prowadzi ich ewidencję Główny Księgowy.

 

 

Rozdział VII

Zasady kontroli wewnętrznej i system kontroli zarządczej

 

§26

1. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor Ośrodka,

2. Kontrole wewnętrzne planowane i doraźne przeprowadzane są w celu sprawdzenia:

a) prawidłowości wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników,

b) zgodności załatwianych spraw z obowiązującymi przepisami prawa, statutem

Ośrodka i regulaminami wewnętrznymi,

c) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

3. Dokonując kontroli wewnętrznej stosuje się zasady łączenia każdej z kontroli z bieżącym

instruktażem dla pracowników kontrolowanych,

4. Kontrole planowe przeprowadzane są zgodnie z planem kontroli opracowanym przez

Dyrektora Ośrodka,

5. Dyrektor, zależnie od potrzeb, może powołać komisję i zlecić jej przeprowadzenie okresowych

i doraźnych kontroli w działach Ośrodka określając przedmiot i zakres kontroli,

6. W Ośrodku funkcjonuje kontrola zarządcza czyli ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy - opracowany w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do realizacji celów w następujących obszarach:

a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

b) skuteczności i efektywności działania,

c) wiarygodności i sprawozdań,

d) ochrony zasobów,

e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,

g) monitoringu działań,

h) zarządzania ryzykiem,

 

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§27

Regulamin niniejszy łącznie ze Statutem oraz Regulaminem Pracy  Ośrodka stanowi całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania, o ile późniejsze przepisy w tym względzie nie będą stanowić inaczej.

 

§28

Wszyscy pracownicy, którzy z tytułu czynności zawodowych mają powierzane mienie Ośrodka winni złożyć odpowiednie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej.

 

§29

Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Dyrektora Ośrodka po zasięgnięciu opinii i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Walce.

 

§30

 

1.Zadania dotyczące ochrony danych zgodnie z art. 39 RODO związanych z wszelkimi operacjami przetwarzania danych przez GOK Walce realizują zatrudnieni na umowę cywilnoprawną Inspektor Ochrony Danych osobowych oraz Administrator Systemów Informatycznych.

 

2. Zadania z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz P-poż. realizuje zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej Inspektor BHP

 

3. Schemat organizacyjny Ośrodka  określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu stanowiący jego integralną część.

 

§31

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

 


Schemat organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.png


PDFZarządzenie nr 27 Regulamin Organizacyjny-2.pdf (148,76KB)
PDFREGULAMIN ORGANIZACYJNY ob. od 01.01.2022-1.pdf (147,85KB)
PDFZałącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego 9.11-2.pdf (54,89KB)