Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 12.01.2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2023

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 12.01.2023 R.

 

 

 

 

     w sprawie: przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury        w Walcach na 2023 r.

 

Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), oraz Uchwały                     nr LVII/434/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28.12.2022 r. zarządzam co następuje:

 

§1

            Wprowadzam plan finansowy Nr 1 zawierający plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2023 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.


Załączniki:

1. Plan finansowy Nr 1 na 2023 r.

                              PLAN FINANSOWY NR 1    
                                                                    na 2023 ROK    
       
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH    
                       (nazwa jednostki)    
Lp. Wyszczególnienie Plan nr 1  
    na 2023 r.  
       
1 2 4 5
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE    
  OGÓŁEM 495 000,00                      -     
  W TYM:    
1. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE 20 000,00    
2. CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE 60 000,00    
3. NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ 5 000,00    
4. ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ 8 000,00    
5. DAROWIZNY 2 000,00    
6. WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 50 000,00    
7. INNE PRZYCHODY 4 125,00    
8 ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 8 875,00    
9. ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 4 000,00    
10. PROJEKT PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH 84 000,00    
11. PROJEKT PN. ARTYSTYCZNO SPORTOWA ZIMA 46 000,00    
12. PROJEKT PN. ARTYSTYCZNE INSPIRACJE 73 000,00    
13. PROJEKT PN. DWADZIEŚCIA LAT PARTNERSTWA POZAJEMY SIĘ NA NOWO  80 000,00    
14. POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ                 NA USTACHW 2023 R. 50 000,00    
       
II. PLANOWANE KOSZTY     
  OGÓŁEM A+B+C 1 565 000,00                      -     
  W TYM:    
A. KOSZTY OSOBOWE    
  OGÓŁEM 727 840,79                      -     
  W TYM:    
1. WYNAGRODZENIA BRUTTO 532 000,00    
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) 97 500,00    
3. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) 11 700,00    
4. WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) 8 000,00    
5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 12 000,00    
6. UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE 40 000,00  
7. KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY 15 000,00    
8. ŚWIADCZENIA URLOPOWE 11 640,79    
       
B. POZOSTAŁE KOSZTY    
  OGÓŁEM 301 148,91                      -     
  W TYM:    
1 ENERGIA ELEKTRYCZNA 75 000,00    
2 USŁUGI REMONTOWE (sala muzyczna,studzienki kanalizacyjne) 46 000,00    
3 USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) 22 000,00    
4 USŁUGI BANKOWE 3 500,00    
5 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE 7 600,00    
6 CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU 12 103,20    
7 KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU 6 000,00    
8 WYNAJEM KSEROKOPIARKI  I WYKONANIE ODBITEK 5 000,00    
9 POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: 35 178,00                      -     
  W TYM:    
  UBEZPIECZENIE BUDYNKU 6 303,00    
  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 8 875,00    
  POZOSTAŁE(PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI, KOSZTY DOSTAW, ITP.) 20 000,00    
9 AMORTYZACJA 1 791,71    
10 MATERIAŁY 70 500,00    
  W TYM:    
  GOSPODARCZE 20 000,00    
  BIUROWE 9 000,00    
  INNE np. zakup wyposażenia 41 500,00    
11 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH 9 600,00    
12 OBSŁUGA BHP 5 400,00    
13 OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ 1 476,00    
       
C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ    
  OGÓŁEM: 536 010,30                      -     
  W TYM:    
1 DNI WALEC 120 000,00    
2 OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE / FITNESS / JOGA 30 000,00    
3 KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW 10 000,00    
4 WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI 3 000,00    
5 ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE 10 000,00    
6 KONCERT NOWOROCZNY 3 500,00    
7 FERIE ZIMOWE 5 000,00    
8 MIKOŁAJKI 8 000,00    
9 DZIEŃ DZIECKA 15 000,00    
10 XXXI FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH 15 000,00    
11 WIGILIA DLA SAMOTNYCH 8 000,00    
12 OGNISKO MUZYCZNE 6 000,00    
13 MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE 10 000,00    
14 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE 18 510,30    
15 DOŻYNKI GMINNE  24 000,00    
16 BABSKI COMBER 3 000,00    
17 FERIE ZIMOWE KOBYLNICA 6 000,00    
18 WALENTYNKI  - FILHARMONIA 1 200,00    
19 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ 10 000,00    
20 KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET 11 000,00    
21 ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 3 000,00    
22 REALIZACJA PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
64 800,00    
23 REALIZACJA PROJEKTU PN.ARTYSTYCZNO SPORTOWA ZIMA
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
52 000,00    
24 SPŁATA POŻYCZKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH 99 000,00    
       
III.      
1. KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA 920 000,00    
       
       
       
L.p. Nazwa Początek roku 2023 Koniec roku 2023
1. Stan należności 0,00 0,00
2. Stan zobowiązań 0,00 0,00
3. Stan środków pieniężnych 183 218,07 33 218,07
       
  Sporządzono, dnia 12.01.2023 r.    
       
       

 


PDFZarządzenie nr 3 2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 12.01.2023 r.pdf (93,26KB)

PDFPlan fiansowy Nr 1 na 2023 r.pdf (129,68KB)