Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut organizacyjny jednostki

Zakres działania Gminnego Ośrodka Kultury określa Statut.

 

 

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W WALCACH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, zwany dalej „GOK”, działa na podstawie obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawnych, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2.

 

1. GOK działa w formie samorządowej instytucji kultury.

2. GOK posiada osobowość prawną i jest wpisany pod numerem 1. do Rejestru Instytucji

Kultury prowadzonego przez organizatora.

3. Organizatorem GOK jest Gmina Walce, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3.

 

1. Terenem działania GOK jest Gmina Walce, a także terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedziba GOK mieści się w Walcach przy ul. Opolskiej 23 a.

Rozdział II

Zakres działalności

§ 4.

 

1. Celem działalności GOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.

2. Do zakresu statutowej działalności GOK należy:

1) tworzenie warunków do rozwoju oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego
poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie warsztatów,
organizowanie kół zainteresowań i klubów hobbystów,

2) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

w tym nauki języków obcych,

3) organizowanie różnorodnych form rekreacji i wypoczynku, edukacji kulturalnej

i wychowania przez sztukę,

4) rozwijanie kultury artystycznej i filmowej przez upowszechnianie sztuki profesjonalnej,

a także dzieł krajowej i światowej kinematografii,

5) wspieranie działalności organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury

i sztuki, wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku,

6) współpraca, w tym również międzynarodowa, z instytucjami, stowarzyszeniami,
społecznym ruchem artystycznym i twórcami indywidualnymi,

7) działalność na rzecz Programu Odnowy Wsi, i rozwoju obszarów wiejskich

oraz innych programów i inicjatyw mających na celu lokalny rozwój,

8) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna,

9) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,

10) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i naukowych o zasięgu

lokalnym i krajowym, w tym wszelkiego rodzaju stacjonarnych i wyjazdowych specjalistycznych szkoleń, warsztatów, konferencji,

11) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, udostępnianie oraz sprzedaż dóbr

kultury, dzieł sztuki, artykułów użytku kulturalnego,

12) inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii

społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

§ 5.

 

1. GOK może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dla realizacji zadań statutowych GOK może nawiązać współpracę z innymi podmiotami
gospodarczymi.

 

Rozdział III

Organy zarządzające

§ 6.

 

1. GOK kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz,

a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe

gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Walce w trybie przewidzianym ustawą

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123
z późn. zm.).

3. Dyrektor GOK zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakresy czynności oraz tryb

załatwiania powierzonych im spraw.

 

§ 7.

 

Organizację wewnętrzną GOK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora,.

po zasięgnięciu pozytywnej opinii Organizatora.

Rozdział IV

Sposób uzyskiwania środków finansowych

 

§ 8.

 

1. GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest jego plan finansowy, zatwierdzony przez
dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. GOK gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę
finansową kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

4. GOK otrzymuje od Organizatora dotację roczną w wysokości określonej w uchwale
budżetowej na pokrycie kosztów swej działalności, w tym dotacje na wydatki

inwestycyjne

5. GOK pokrywa koszty swej działalności nie znajdujące pokrycia w uzyskanej dotacji

z uzyskanych przychodów.

6. Plan działalności GOK oraz sprawozdania finansowe i rozliczenie dotacji podlegają
przedstawieniu Organizatorowi.

 

§ 9.

 

1. GOK może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących

źródeł:

1) działalności statutowej,

2) dotacji organizatora i samorządów innego szczebla,

3) dotacji państwowej,

4) środków Unii Europejskiej oraz innych funduszy, stowarzyszeń i fundacji,

5) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

6) działalności gospodarczej,

7) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wypożyczenia
sprzętu,

8) innych źródeł.

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność GOK ustala Organizator.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 10.

1. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o Organizatorze należy przez to rozumieć

Wójta Gminy Walce, chyba, że postanowienia statutu lub przepisy prawa przekazują
kompetencje Organizatora innemu organowi.

2. Likwidacja lub reorganizacja GOK następuje na podstawie uchwały Rady Gminy
Walce.

3. Zmian w Statucie GOK dokonuje Rada Gminy Walce w trybie właściwym do

jego nadania.
 

PDFStatutu Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach..pdf (97,98KB)

PDFUchwała Nr XXII.177.09 z dnia 30 stycznia 2009 r.w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach..pdf (33,17KB)

PDFUchwała Nr IV.53.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII.177.09 Rady Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania statutu GOK.pdf (100,72KB)