Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 30.09.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2022

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 30.09.2022 R.

 

 

w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2022 r.

 

Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

 

§1

Dokonano analizy przychodów oraz kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym  Nr 4 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2022 r.

 

§2

Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:

I Planowane przychody własne

Zwiększono kwotę przychodów własnych.

II Planowane koszty

Zwiększono ogólną kwotę planowanych kosztów.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

Załączniki:

1. Plan finansowy Nr 5 na 2022 r.

                                 PLAN FINANSOWY NR 5 5        
                                                                    na 2022 ROK          
             
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH          
                       (nazwa jednostki)          
Lp. Wyszczególnienie Plan nr 4 Zmiana planu       
    na 2022 r. z dnia 30.09.2022      
             
1 2 4 5      
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE          
  OGÓŁEM 480 600,00         501 200,00         
  W TYM:          
1. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE 16 000,00   16 000,00        
2. CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE 50 000,00   50 000,00        
3. NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ 5 000,00   6 000,00        
4. ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ 2 600,00   6 000,00        
5. DAROWIZNY 2 000,00   8 200,00        
6. WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 45 000,00   50 000,00        
7. INNE PRZYCHODY 15 000,00   20 000,00        
8 ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 4 500,00   4 500,00        
9. ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 4 000,00   4 000,00        
10. PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ 75 000,00   75 000,00        
11. PROJEKT PN. TANECZNE SHOW 80 000,00   80 000,00        
12. PROJEKT PN. POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA 82 500,00   82 500,00        
13. POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ          NA USTACH W 2022 R. 49 000,00   49 000,00        
14. POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ                 NA USTACHW 2023 R. 50 000,00   50 000,00        
             
II. PLANOWANE KOSZTY           
  OGÓŁEM A+B+C 1 373 600,00      1 394 200,00         
  W TYM:          
A. KOSZTY OSOBOWE          
  OGÓŁEM 605 540,79         605 540,79         
  W TYM:          
1. WYNAGRODZENIA BRUTTO 433 200,00         433 200,00         
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) 79 700,00          79 700,00         
3. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) 9 500,00            9 500,00         
4. WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) 6 500,00            6 500,00         
5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 10 000,00          10 000,00         
6. UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE 40 000,00        40 000,00         
7. KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY 15 000,00          15 000,00         
8. ŚWIADCZENIA URLOPOWE 11 640,79          11 640,79         
             
B. POZOSTAŁE KOSZTY          
  OGÓŁEM 241 845,97         280 087,37         
  W TYM:          
1 ENERGIA ELEKTRYCZNA 50 000,00   80 000,00        
2 USŁUGI REMONTOWE (sala muzyczna,świetlica, pracownia plastyczna) 20 000,00   20 000,00        
3 USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) 15 000,00   15 000,00        
4 USŁUGI BANKOWE 3 000,00   3 000,00        
5 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE 4 000,00   6 000,00        
6 CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU 11 808,00   11 808,00        
7 KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU 5 000,00   5 000,00        
8 POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: 30 120,25          34 173,25         
  W TYM:          
  UBEZPIECZENIE BUDYNKU 5 000,00   5 000,00        
  OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU 1 146,25   1 146,25        
  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4 974,00   6 427,00        
  WYNAJEM KSEROKOPIARKI  I WYKONANIE ODBITEK 4 000,00   4 000,00        
  POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.) 15 000,00   17 600,00        
9 AMORTYZACJA 2 603,31   1 791,71        
10 MATERIAŁY 45 042,15          48 042,15         
  W TYM:          
  GOSPODARCZE 25 000,00   27 000,00        
  BIUROWE 6 000,00   7 000,00        
  INNE np. zakup wyposażenia 14 042,15   14 042,15        
11 WYKONANIE INSTRUKCJI P-POŻ 1 200,00   1 200,00        
12 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH 8 400,00   8 400,00        
13 OBSŁUGA BHP 5 400,00   5 400,00        
14 OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ 1 476,00   1 476,00        
16 PRENUMERATA 436,00   436,00        
17 REMONT PARKIETU 29 882,85   29 882,85        
18 REMONT WINDY + FUNDAMENT, BALUSTRADA 8 477,41   8 477,41        
             
C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ          
  OGÓŁEM: 526 213,24         508 571,84         
  W TYM:          
1 DNI WALEC 56 000,00          55 342,58         
2 OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE / FITNESS / JOGA 7 000,00          15 000,00         
3 KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW 4 500,00            4 500,00         
4 WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI 1 586,92            1 586,92         
5 ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE 10 000,00            5 510,28         
6 KONCERT NOWOROCZNY 2 105,05            2 105,05         
7 FERIE ZIMOWE 2 483,49            2 483,49         
8 MIKOŁAJKI 8 000,00            8 000,00         
9 DZIEŃ DZIECKA 15 000,00          14 419,53         
10 XXX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH 5 000,00         5 000,00         
11 WIGILIA DLA SAMOTNYCH 6 500,00            6 500,00         
12 OGNISKO MUZYCZNE 6 000,00            6 000,00         
13 MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE 3 000,00            3 000,00         
14 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE 22 086,66          14 102,64         
15 BABSKI COMBER 1 381,29            1 381,29         
16 WALENTYNKI  - FILHARMONIA 500,00               500,00         
17 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ 5 000,00            5 000,00         
18 REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
9 069,83            9 069,83         
19 REALIZACJA PROJEKTU PN.ARTYSTYCZNE INSPIRACJE
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
100 000,00         100 000,00         
20 REALIZACJA PROJEKTU PN. DWADZIEŚCIA LAT PARTNERSTWA POZNAJEMY SIĘ NA NOWO
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
94 000,00          94 000,00         
21 REALIZACJA PROJEKTU PN. Z PIOSENKĄ NA USTACH
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (2022 R.- 2023 R.)
124 000,00         124 000,00         
22 ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 5 000,00            5 000,00         
23 DOŻYNKI GMINNE W STRADUNI 38 000,00          26 070,23         
             
III.            
1. KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA 833 000,00         833 000,00         
             
             
             
L.p. Nazwa Początek roku 2022 Koniec roku 2022      
1. Stan należności 151,68 0,00      
2. Stan zobowiązań 5 810,70 0,00      
3. Stan środków pieniężnych 69 166,40 9 166,40      
             
  Sporządzono, dnia 30.09.2022 r.          

 


PDFZarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 30.09.2022 r..pdf (97,32KB)
PDFPlan fiansowy Nr 5 na 2022 r..pdf (137,13KB)