Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 31.05.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2022

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 31.05.2022 R.

 

 

     w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2022 r.

 

Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwały                                nr XLVIII/371/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25 maja 2022 r., oraz uchwały                               nr XLVIII/375/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25 maja 2022 r zarządzam co następuje:

 

§1

            W związku z zwiększeniem dotacji podmiotowej uchwałą nr XLVIII/371/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25 maja 2022 r. o kwotę 63.000,00 zł tj. do wysokości 833.000,00 zł, oraz udzieleniem uchwałą nr XLVIII/375/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25 maja 2022 r. pożyczki długoterminowej na kwotę 99.000,00 zł wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 2 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2022 r.

§2

Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:

I Planowane przychody własne

Zwiększono kwotę przychodów własnych o udzieloną pożyczkę

II Planowane koszty

Zwiększono ogólną kwotę planowanych kosztów.

III Kwota dotacji podmiotowej organizatora

Zwiększono kwotę dotacji o 63.000,00 zł do kwoty 833.000,00 zł

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki:

1. Plan finansowy Nr 3 na 2022 r.

                                 PLAN FINANSOWY NR 2 3        
                                                                    na 2022 ROK          
             
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH          
                       (nazwa jednostki)          
Lp. Wyszczególnienie Plan nr 2 Zmiana planu       
    na 2022 r. z dnia 31.05.2022      
             
1 2 4 5      
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE          
  OGÓŁEM 318 600,00         417 600,00         
  W TYM:          
1. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE 18 000,00   18 000,00        
2. CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE 12 000,00   12 000,00        
3. NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ 5 000,00   5 000,00        
4. ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ 2 600,00   2 600,00        
5. DAROWIZNY 2 000,00   2 000,00        
6. WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 30 000,00   30 000,00        
7. INNE PRZYCHODY 3 000,00   3 000,00        
8 ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 4 500,00   4 500,00        
9. ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 4 000,00   4 000,00        
10. PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ 75 000,00   75 000,00        
11. PROJEKT PN. TANECZNE SHOW 80 000,00   80 000,00        
12. PROJEKT PN. POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA 82 500,00   82 500,00        
13. POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ          NA USTACH W 2022 R. 0,00   49 000,00        
14. POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ                 NA USTACHW 2023 R. 0,00   50 000,00        
             
II. PLANOWANE KOSZTY           
  OGÓŁEM A+B+C 1 148 600,00      1 310 600,00         
  W TYM:          
A. KOSZTY OSOBOWE          
  OGÓŁEM 574 540,79         574 540,79         
  W TYM:          
1. WYNAGRODZENIA BRUTTO 433 200,00         433 200,00         
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) 79 700,00          79 700,00         
3. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) 9 500,00            9 500,00         
4. WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) 6 500,00            6 500,00         
5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 4 000,00            4 000,00         
6. UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE 20 000,00        20 000,00         
7. KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY 10 000,00          10 000,00         
8. ŚWIADCZENIA URLOPOWE 11 640,79          11 640,79         
             
B. POZOSTAŁE KOSZTY          
  OGÓŁEM 225 349,71         219 909,97         
  W TYM:          
1 ENERGIA ELEKTRYCZNA 45 000,00   45 000,00        
2 USŁUGI REMONTOWE (sala muzyczna,świetlica, pracownia plastyczna) 10 000,00   10 000,00        
3 USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) 15 000,00   15 000,00        
4 USŁUGI BANKOWE 3 000,00   3 000,00        
5 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE 3 000,00   3 000,00        
6 CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU 11 808,00   11 808,00        
7 KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU 5 000,00   5 000,00        
8 POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: 24 120,25          24 120,25         
  W TYM:          
  UBEZPIECZENIE BUDYNKU 5 000,00   5 000,00        
  OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU 1 146,25   1 146,25        
  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4 974,00   4 974,00        
  WYNAJEM KSEROKOPIARKI  I WYKONANIE ODBITEK 3 000,00   3 000,00        
  POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.) 10 000,00   10 000,00        
9 AMORTYZACJA 2 603,31   2 603,31        
10 MATERIAŁY 34 042,15          34 042,15         
  W TYM:          
  GOSPODARCZE 15 000,00   15 000,00        
  BIUROWE 5 000,00   5 000,00        
  INNE np. zakup wyposażenia 14 042,15   14 042,15        
11 WYKONANIE INSTRUKCJI P-POŻ 4 000,00   2 200,00        
12 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH 8 400,00   8 400,00        
13 OBSŁUGA BHP 5 400,00   5 400,00        
14 OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ 1 476,00   1 476,00        
15 REMONT MIESZKANIA 10 000,00   10 000,00        
16 PRENUMERATA 500,00   500,00        
17 REMONT PARKIETU 30 000,00   29 882,85        
18 REMONT WINDY + FUNDAMENT, BALUSTRADA 12 000,00   8 477,41        
             
C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ          
  OGÓŁEM: 348 709,50         516 149,24         
  W TYM:          
1 DNI WALEC 50 000,00          50 000,00         
2 OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE 7 000,00            7 000,00         
3 KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW 4 500,00            4 500,00         
4 WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI 3 000,00            3 000,00         
5 ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE 10 000,00          10 000,00         
6 KONCERT NOWOROCZNY 2 000,00            2 105,05         
7 FERIE ZIMOWE 2 000,00            2 500,00         
8 MIKOŁAJKI 8 000,00            8 000,00         
9 DZIEŃ DZIECKA 10 000,00          15 000,00         
10 XXX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH 10 000,00         5 000,00         
11 WIGILIA DLA SAMOTNYCH 6 500,00            6 500,00         
12 OGNISKO MUZYCZNE 6 000,00            6 000,00         
13 MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE 3 000,00            3 000,00         
14 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE 18 409,50          16 474,36         
15 BABSKI COMBER 0,00            1 500,00         
16 WALENTYNKI  - FILHARMONIA 1 000,00               500,00         
17 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ 5 000,00            5 000,00         
18 REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
8 300,00            9 069,83         
19 REALIZACJA PROJEKTU PN.ARTYSTYCZNE INSPIRACJE
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
100 000,00         100 000,00         
20 REALIZACJA PROJEKTU PN. DWADZIEŚCIA LAT PARTNERSTWA POZNAJEMY SIĘ NA NOWO
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
94 000,00          94 000,00         
21 REALIZACJA PROJEKTU PN. Z PIOSENKĄ NA USTACH
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (2022 R.- 2023 R.)
0,00         124 000,00         
22 ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 0,00            5 000,00         
23 DOŻYNKI GMINNE W STRADUNI 0,00          38 000,00         
             
III.            
1. KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA 770 000,00         833 000,00         
             
             
             
L.p. Nazwa Początek roku 2022 Koniec roku 2022      
1. Stan należności 151,68 0,00      
2. Stan zobowiązań 5 810,70 0,00      
3. Stan środków pieniężnych 69 166,40 9 166,40      
             
  Sporządzono, dnia 31.05.2022 r.          

PDFZarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 31.05.2022 r..pdf (103,71KB)
PDFPlan fiansowy Nr 3 na 2022 r..pdf (137,20KB)