Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 3.01.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2022

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 03.01.2022 R.

 

     w sprawie: przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  w Walcach na 2022 r.

 

Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz Uchwały nr XLI/326/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28.12.2021 r. zarządzam co następuje:

 

§1

            Wprowadzam plan finansowy Nr 1 zawierający plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2022 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

 

 

Załączniki:

1. Plan finansowy Nr 1 na 2022 r.

 

                                 PLAN FINANSOWY NR 1 1        
                                                                    na 2022 ROK          
             
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH          
                       (nazwa jednostki)          
Lp. Wyszczególnienie Plan nr 1        
    na 2022 r.        
             
1 2 4 5      
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE          
  OGÓŁEM 318 600,00                      -           
  W TYM:          
1. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE 18 000,00          
2. CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE 12 000,00          
3. NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ 5 000,00          
4. ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ 2 600,00          
5. DAROWIZNY 2 000,00          
6. WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 30 000,00          
7. INNE PRZYCHODY 3 000,00          
8 ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 4 500,00          
9. ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 4 000,00          
10. PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ 75 000,00          
11. PROJEKT PN. TANECZNE SHOW 80 000,00          
12. PROJEKT PN. POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA 82 500,00          
             
II. PLANOWANE KOSZTY           
  OGÓŁEM A+B+C 1 128 600,00                      -           
  W TYM:          
A. KOSZTY OSOBOWE          
  OGÓŁEM 574 540,79                      -           
  W TYM:          
1. WYNAGRODZENIA BRUTTO 433 200,00          
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) 79 700,00          
3. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) 9 500,00          
4. WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) 6 500,00          
5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 4 000,00          
6. UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE 20 000,00        
7. KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY 10 000,00          
8. ŚWIADCZENIA URLOPOWE 11 640,79          
             
B. POZOSTAŁE KOSZTY          
  OGÓŁEM 205 349,71                      -           
  W TYM:          
1 ENERGIA ELEKTRYCZNA 25 000,00          
2 USŁUGI REMONTOWE (sala muzyczna,świetlica, pracownia plastyczna) 10 000,00          
3 USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) 15 000,00          
4 USŁUGI BANKOWE 3 000,00          
5 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE 3 000,00          
6 CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU 11 808,00          
7 KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU 5 000,00          
8 POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: 23 974,00                      -           
  W TYM:          
  UBEZPIECZENIE BUDYNKU 5 000,00          
  OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU 1 000,00          
  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4 974,00          
  WYNAJEM KSEROKOPIARKI  I WYKONANIE ODBITEK 3 000,00          
  POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.) 10 000,00          
9 AMORTYZACJA 1 791,71          
10 MATERIAŁY 35 000,00                      -           
  W TYM:          
  GOSPODARCZE 15 000,00          
  BIUROWE 5 000,00          
  INNE np. zakup wyposażenia 15 000,00          
11 WYKONANIE INSTRUKCJI P-POŻ 4 000,00          
12 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH 8 400,00          
13 OBSŁUGA BHP 5 400,00          
14 OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ 1 476,00          
15 REMONT MIESZKANIA 10 000,00          
16 PRENUMERATA 500,00          
17 REMONT PARKIETU 30 000,00          
18 REMONT WINDY + FUNDAMENT 12 000,00          
             
C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ          
  OGÓŁEM: 348 709,50                      -           
  W TYM:          
1 DNI WALEC 50 000,00          
2 OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE 7 000,00          
3 KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW 4 500,00          
4 WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI 3 000,00          
5 ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE 10 000,00          
6 KONCERT NOWOROCZNY 2 000,00          
7 FERIE ZIMOWE 2 000,00          
8 MIKOŁAJKI 8 000,00          
9 DZIEŃ DZIECKA 10 000,00          
10 XXX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH 10 000,00          
11 WIGILIA DLA SAMOTNYCH 6 500,00          
12 OGNISKO MUZYCZNE 6 000,00          
13 MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE 3 000,00          
14 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE 18 409,50          
15 WALENTYNKI  - FILHARMONIA 1 000,00          
16 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ 5 000,00          
17 REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
8 300,00          
18 REALIZACJA PROJEKTU PN.ARTYSTYCZNE INSPIRACJE
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
100 000,00          
19 REALIZACJA PROJEKTU PN. DWADZIEŚCIA LAT PARTNERSTWA POZNAJEMY SIĘ NA NOWO
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
94 000,00          
             
III.            
1. KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA 750 000,00          
             
             
             
L.p. Nazwa Początek roku 2022 Koniec roku 2022      
1. Stan należności 151,68 0,00      
2. Stan zobowiązań 5 810,70 0,00      
3. Stan środków pieniężnych 69 166,40 9 166,40      
             
  Sporządzono, dnia 03.01.2022 r.          

 

PDFZarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 3.01.2022 r..pdf (91,74KB)
PDFPlan fiansowy Nr 1 na 2022 r..pdf (129,89KB)